Definitie vroegsignalering

Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening.

Het woord vroegsignalering bestaat uit twee delen:

  • vroeg, waarmee gedoeld wordt op tijdig, voordat het probleem te groot wordt en voordat escalatie heeft plaatsgevonden.
  • signalering, waarmee gezegd wordt dat er al aanwijzingen zijn dat een probleem zich voor gaat doen. Daarin zit verpakt dat het probleem er al is en dat dit opgespoord moet worden voordat het uit de hand loopt.

Uit voorgaande definities wordt duidelijk dat het hebben van financiële problemen of het hebben van schulden nog geen problematische schuldsituatie hoeft te betekenen. Echter, beiden zullen een voorspellende waarde hebben voor het ontstaan van problematische schulden. Ze bevinden zich vroeg in het ontwikkelingsproces van het probleem.

Vroegsignalering van schulden kent twee verschillende benaderingswijzen:

  1. outreachend werken op basis van betalingsachterstanden;
  2. het activeren van de keten om mensen met financiële problemen te signaleren en hen te bewegen om zichzelf te melden bij de schuldhulpverlening (doorverwijzen).

Deze website richt zich op de eerste benadering. Op basis van signalen die door een dataleverancier doorgegeven worden aan de gemeente, worden klanten outreachend benaderd. Dit betekent niet dat de tweede benaderingswijze niet relevant is. Het verdient zeker aanbeveling dat een gemeente ook aandacht heeft voor de tweede benaderingswijze. Deze twee benaderingen kunnen elkaar versterken. Door beide benaderingen te ontwikkelen binnen een gemeente, kan gekomen worden tot een sluitende aanpak van vroege signalering.